Bariyer Kiralama

0 850 885 27 95
0 850 885 06 44
0 544 929 08 35

Bariyer Kiralama

Hemen Arayýn : 0 850 885 06 44


Bariyer Kiralama

Türkiye'nin en büyük ekipman kiralama þirketi olarak bariyer çeþitlerimizi kiralayabilirsiniz.

Ýhtiyaçlarýnýz doðrultusunda akordiyon bariyer, pirinç bariyer, demir bariyer, þerit bariyer, yönlendirme bariyeri veya polis bariyeri kiralayabilirsiniz.

Güvenlik, kalabalýk kontrolü veya yönlendirme amaçlý kullanýlan bariyerlerimizi dilerseniz satýnda alabilirsiniz.

Sahne önü bariyer kiralayabilir, seyircilerin alanýný sýnýrlandýrabilir, demir bariyer kiralayýp güvenlik saðlayabilir, pirinç bariyer ile þýk ve görsel bir hava yakalayabilirsiniz.

Ürünlerimizi bariyer kiralama ve bariyer satýþ olarak iki farklý konuda inceleyebilirsiniz.

Bariyer Kiralama Fiyatý

Akordiyon bariyerler ile pratik bir þekilde bölge korumasý yapabilmekte ve sýnýrýlarý belli edilecek alan araç veya yaya trafiðinden muaf tutulmaktadýr. Akordiyon bariyerler kullanýmýnýn pratik olmasýnýn yanýnda modern görüntüsü ile de bulunduðu ortama renk katmaktadýr. Akordiyon bariyerler tekerlekli bir yapýya sahip olduðundan hýzlý bir þekilde yer deðiþtirebilir ve çok fazla insan gücü istemez.

Pirinç bariyerler genel olarak müzelerde, törenlerde, açýlýþlarda, kütüphanelerde, sergilerde, davetlerde, restaurant giriþlerinde, Atatürk köþelerinde ve VIP alanlarda kullanýlýr.

Ýletiþim Bilgileri

Türkiye Genel
Türkiye Geneli Türkiye Geneli Türkiye Geneli
0 850 885 27 95 0 850 885 06 44 0 505 394 29 32
Ýstanbul
Ýstanbul Avrupa Ýstanbul Anadolu
0 850 885 06 44 0 850 885 27 95
Diðer Ýller
Ankara Ýzmir Antalya
0 850 885 06 44 0 850 885 27 95 0 544 929 08 35